Category Archives: คำสั่ง

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด วผ.1 และ จิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2565

ดาวน์โหลด วผ.1  ภาคเรียนที่ 1/2565  ดาวน์โหลดรวมทุกแผนกวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

ดาวน์โหลดจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2565  ดาวน์โหลดรวมทุกแผนกวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงงาน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
แบบฟอร์มจิตพิสัยเปล่า

ดาวน์โหลด วผ.1 และ จิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2565

ดาวน์โหลด วผ.1  ภาคเรียนที่ 1/2565  ดาวน์โหลดรวมทุกแผนกวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

ดาวน์โหลดจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2565  ดาวน์โหลดรวมทุกแผนกวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงงาน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
แบบฟอร์มจิตพิสัยเปล่า

 

ลิงค์ทดสอบ

ลิงค์ทดสอบ 

 

 

 

ประกาศ วิทยาลัยการ อาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ วิทยาลัยการ อาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565)


ดูประกาศรายชื่อรอบโควตาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

เผยแพร่งานวิจัย : นางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว : การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ดาวน์โหลด จิตพิสัย และ วผ.1 ภาคเรียนที่ 1/2564


ดาวน์โหลดจิตพิสัย     ภาคเรียนที่ 1/2564
ดาวน์โหลด วผ.1         ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ พันธกิจ