Category Archives: คำสั่ง

เผยแพร่งานวิจัย : นางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว : การศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของบุคลากรตามระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานไผ


การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของบุคลากรตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2563

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา 2563
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR งาน 2563
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SSR ครูผู้สอน 2563

 

ดาวน์โหลด วผ.1 และ จิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2563

ดาวน์โหลด วผ.1  ภาคเรียนที่ 1/2563
ดาวน์โหลดจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2563

 

โครงการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบและอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานราชการ ปี 2563

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

 

ดาวน์โหลด จิตพิสัย ภาคเรียนที่ 2/2562ดาวน์โหลดจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 2/2562
01-แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02-แผนกวิชาการบัญชี
03-แผนกวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
04-แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
05-แผนกวิชาช่างยนต์
06-แผนกวิชาช่างกลโรงงงาน
07-แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
08-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
ดาวน์โหลดจิตพิสัยแบบรวมทุกแผนกวิชา

ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 2/2562 

“ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่”
ภาคเรียนที่ 2/2562
————————————————————————

?ลงทะเบียนเรียน (ปวช. และ ปวส.)
?‍?วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
?เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
?️วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562

ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 2-2562