Category Archives: คำสั่ง

ลิงค์ทดสอบ

ลิงค์ทดสอบ 

ประกาศ วิทยาลัยการ อาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ วิทยาลัยการ อาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565)


ดูประกาศรายชื่อรอบโควตาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

เผยแพร่งานวิจัย : นางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว : การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ดาวน์โหลด จิตพิสัย และ วผ.1 ภาคเรียนที่ 1/2564


ดาวน์โหลดจิตพิสัย     ภาคเรียนที่ 1/2564
ดาวน์โหลด วผ.1         ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2563

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา 2563
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR งาน 2563
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SSR ครูผู้สอน 2563

 

ดาวน์โหลด วผ.1 และ จิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2563

ดาวน์โหลด วผ.1  ภาคเรียนที่ 1/2563
ดาวน์โหลดจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2563

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รายงานงบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม  2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม  2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม  2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม  2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน  2560
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 งบทดลองในระบบ GFMIS  ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
งบทดลองในระบบ GFMIS   ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 
งบทดลองในระบบ GFMIS  ประจำเดือนเมษายน 2560 
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2560

โครงการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบและอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน