Category Archives: คำสั่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รายงานงบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2565
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือน สิงหาคม 2565
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือน กรกฎาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือน มิถุนายน 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือน เมษายน 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม  2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม  2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม  2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม  2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน  2560
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 งบทดลองในระบบ GFMIS  ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
งบทดลองในระบบ GFMIS   ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 
งบทดลองในระบบ GFMIS  ประจำเดือนเมษายน 2560 
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด วผ.1 และ จิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2565

ดาวน์โหลด วผ.1  ภาคเรียนที่ 1/2565  ดาวน์โหลดรวมทุกแผนกวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

ดาวน์โหลดจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2565  ดาวน์โหลดรวมทุกแผนกวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงงาน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
แบบฟอร์มจิตพิสัยเปล่า

ดาวน์โหลด วผ.1 และ จิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2565

ดาวน์โหลด วผ.1  ภาคเรียนที่ 1/2565  ดาวน์โหลดรวมทุกแผนกวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

ดาวน์โหลดจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2565  ดาวน์โหลดรวมทุกแผนกวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงงาน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
แบบฟอร์มจิตพิสัยเปล่า

 

ลิงค์ทดสอบ

ลิงค์ทดสอบ 

 

 

 

ประกาศ วิทยาลัยการ อาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ วิทยาลัยการ อาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565)


ดูประกาศรายชื่อรอบโควตาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

เผยแพร่งานวิจัย : นางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว : การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ดาวน์โหลด จิตพิสัย และ วผ.1 ภาคเรียนที่ 1/2564


ดาวน์โหลดจิตพิสัย     ภาคเรียนที่ 1/2564
ดาวน์โหลด วผ.1         ภาคเรียนที่ 1/2564