ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ปี  พ.ศ.  2538  คณะกรรมการสภาตำบลหนองน้ำใส  อำเภอบ้านไผ่  ได้มีมติยกที่ดินให้กรมอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ปี พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เสนอโครงการการขอใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้ง  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น   โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส.นพ.เปรมศักดิ์  เพียยุระ  และคหบดีอำเภอบ้านไผ่
นำโดย ดร.ยิ่งยง  สวัสดิ์พาณิชย์  โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการจัดตั้ง

ปี  พ.ศ.  2540  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2540  กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้กรมอาชีวศึกษา(เดิม)ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ดิน 179 หมู่2 ตำบลหนองน้ำใสอำเภอบ้านไผ่  เนื้อที่ประมาณ  99  ไร่  2  งาน 33 ตารางวา  เพื่อจัดตั้งวิทยาลัย
การอาชีพบ้านไผ่

ปี  พ.ศ.  2541  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  อนุมัติให้วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ลดการใช้พื้นที่ลงเหลือ  เนื้อที่ประมาณ  72 ไร่ 1 งาน ซึ่งเนื้อที่ที่เหลือให้ใช้เป็นที่ดินราษฎรใช้ร่วมกัน

ปี  พ.ศ.  2550  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ยื่นคำขอรังวัดเพื่อถอนสภาพ และขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนังสือสำคัญสำหรับที่ทางหลวงเลขที่  2062
แปลงป่าช้าสาธารณประโยชน์ผลการรังวัดตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ทางหลวงที่ดินสาธารณประโยชน์เดิมเนื้อที่ 99-2-33 ไร่เนื้อที่ที่ขอใช้และขอถอนสภาพคงเหลือเนื้อที่ 71-3-14 ไร่

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  113 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่รวม  71 ไร่  3  งาน  14  ตารางวา