Category Archives: คำสั่ง

ประกาศ วิทยาลัยการ อาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ วิทยาลัยการ อาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565)


ดูประกาศรายชื่อรอบโควตาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

เผยแพร่งานวิจัย : นางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว : การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ดาวน์โหลด จิตพิสัย และ วผ.1 ภาคเรียนที่ 1/2564


ดาวน์โหลดจิตพิสัย     ภาคเรียนที่ 1/2564
ดาวน์โหลด วผ.1         ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2563

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา 2563
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR งาน 2563
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SSR ครูผู้สอน 2563

 

โครงการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบและอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานราชการ ปี 2563

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่