Category Archives: ประชาสัมพันธ์

📢📢วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา /วิทยาศาสตร์การกีฬา /การฝึกและการจัดการกีฬา/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ สุขศึกษา / วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 😉รับสมัคร ระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอแสดความยินดีกับ ครูนิติพร อามาตย์ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
#ขอแสดความยินดีกับ
ครูนิติพร อามาตย์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
https://goo.gl/maps/wSSheM1g7bR2RjAn8

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์

📢ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง กำหนดการวันเปิด-ปิดภาคเรียน และกำหนดวันลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ประกาศเปิดเรียน2564

ระบบรายงานตัวเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนที่ 1 ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่น ๆ ได้ทุกสาขาทั่วประทศ
1.1 ชำระเงินค่าระดมทรัพยากร
– ระดับชั้น  ปวช.1 (ทุกสาขาวิชา)  1,100 บาท
– ระดับชั้น  ปวส.1 (ทุกสาขาวิชา)  1,560 บาท
    1.2 โปรดชำระเงินที่ เคาเตอร์ธนาคาร หรือที่ตู้ ATM และ Application ได้ทุกธนาคาร
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่  ชื่อบัญชี สวัสดิการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เลขที่บัญชี 
406-0-53778-0
1.3 ถ่าย หรือ สแกนเอกสารที่ชำระเงินแล้ว และ Save เก็บไว้เพื่อนำไป Upload ยืนยันการรายงานตัวและรักษาสิทธิ์เข้าเรียน ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

———————————————————————————————————————————————————

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2564  *** ระบบปิด 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.00
3.1 เข้าเว็บไซต์ www.Bpic.ac.th  ระบบมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา 2564
หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าลิงค์รายงานตัว

3.2 กรอกข้อมูลตามที่กำหนด และสุดท้าย ให้อัพโหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนนักศึกษา, และสำเนา หลักฐานการชำระ/โอนเงิน

———————————————————————————————————————————————————

ขั้นตอนที่ 3 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา ติดต่อขอมอบตัว และลงทะเบียนเรียนได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564  (เว้นวันหยุดราชการ)

 

คลิกรายงานตัวเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 


วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)รายละเอียดสมัครยามรักษาการณ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  เรื่องเลื่อนการสอบคัดเลือก การรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียนเรียน การปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมส่งผลงานโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความต้องการในการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


คลิกเข้าแบบสอบถาม

ขอความร่วมมือแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่


คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม