Category Archives: ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เชิญชวนร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันสำหรับผู้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนคณะวิทยากรจากศูนย์อบรมใบขับขี่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

✅ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
👌เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันสำหรับผู้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนคณะวิทยากรจากศูนย์อบรมใบขับขี่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

 

 

✅ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

✅ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
👌รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง
👮‍♀️เจ้าหน้าที่ธุรการ

#สอบสัมภาษณ์ และสอบปฎิบัติ วันพฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อสอบเจ้าหน้าที่

✅ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

✅ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
👌เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง
👮‍♀️เจ้าหน้าที่ธุรการ
✍️จำนวน 1 อัตรา
⏰ รับสมัคร ระหว่าง วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

📼ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต

📼ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

😊 สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต

 

เผยแพร่ผลงานวิจัย : รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อาชีวะพรีเมียม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อาชีวะพรีเมียม
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

 

✅ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต) ✍️จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
👌เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง
👮‍♀️ครูพิเศษสอน
😊 (สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต)
✍️จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครระหว่าง วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) 

ลงทะเบียนเรียน ปวช.2 ทุกสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1-2563

สมัครเรียน และมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา 2563คลิกสมัครเรียน/มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.