Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู รหัสกลุ่มวิชา 601 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดเรียนเกินกว่าร้อยละ 20 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดเรียนเกินกว่าร้อยละ 20

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครู วิทยาลัยการอาชีพ บ้านไผ่ รหัสกลุ่มวิชา ๖๐๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาอาหารและโภชนาการ


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู สาขาอาหารและโภชนาการ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู)จำนวน 1 อัตรา รหัสวิชา 601 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ รับสมัครระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

เผยแพร่งานวิจัย : นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ : สร้างรูปแบบการบริหารงานครูที่ปรึกษา ภายใต้สภาวะการณ์โรคระบาดโควิด – 19 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

สร้างรูปแบบการบริหารงานครูที่ปรึกษา ภายใต้สภาวะการณ์โรคระบาดโควิด – 19  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

 

👍👍ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่