Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชทส.1.1
สทส.1.1
สทส.2.2

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธ.1.1
คธ.1.2
คธ.2.1
คธ.2.2
คธ.3.1
คธ.3.2
คธ.3.3 ทวิ
สทธ.1.1
สทธ.1.2
สทธ.2.1
สทธ.2.2

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ชก.1.1
ชก.2.1
ชก.2.2
ชก.3.1
สชก.1.1
สชก.1.2
สชก.2.1

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.1.1
ชฟ.2.1
ชฟ.3.1
ชฟ.3.2
สชฟ.1.1
สชฟ.2.1

แผนกวิชาช่างยนต์
ชย.1.1
ชย.1.2
จยย.1.3
จยย.2.3
ชย.2.1
ชย.2.2
ชย.3.1
ชย.3.2
ชย.3.3
จยย.3.4
สชย.1.1
สชย.1.2
สชย.2.1
สตถ.1.4
สยฟ.1.3
สยฟ.2.2

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.1.1
ชอ.2.1
ชอ.3.1
สชอ.1.1
สชอ.2.1
สชอ.2.2

แผนกวิชาการบัญชี
บช.1.1
บช.2.1
บช.3.1
บช.3.2
สบช.1.1
สบช.1.2
สบช.2.1
สบช.2.2

แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
สทร.1.1
สทร.1.2
สทร.2.1
สทร.2.2

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
สอภ.1.1
สอภ.2.1

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-เอกสารประกวดราคาซื้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

 

 

ผลการวิเคราะห์ความยากจนนักเรียนชั้น ม.6/เทียบเท่า หรือนักศึกษาระดับ ปวช.3 ที่ทาง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ดําเนินการคัดกรองความยากจน และจัดส่งให้ กสศ. ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

ผลการวิเคราะห์ความยากจนนักเรียนชั้น ม.6/เทียบเท่า หรือนักศึกษาระดับ ปวช.3 ที่ทาง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ดําเนินการคัดกรองความยากจน และจัดส่งให้ กสศ. ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คลิกดูรายละเอียด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ด้านอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 มอบทุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 7,500 บาท/ทุน จำนวน 30 ทุน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ
📣 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
🌟 ประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565
มอบทุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 7,500 บาท/ทุน จำนวน 30 ทุน สำหรับนักศึกษา
📌 แบ่งเป็น
🌟เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน กสศ. ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับ ปวส. ทุน 2 ปีต่อเนื่อง
🔈 สมัครได้ที่
2.สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
* ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565
☎️ สามารถติดต่อสมัครเรียน
โทร . 043272129