Category Archives: ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญชวนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle : EV) กำหนดวันเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ระว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และเสนอราคาวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

1.รายงานขอซื้อขอจ้าง

2.คำสั่งวิทยาลัยฯ

3.ร่างเอกสารประกวดราคา

4.ร่างประกาศเชิญชวน

เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle : EV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19-26 เมษายน 2567


1. action_plan
2. แบบหนังสือค้ำประกัน
3. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle EV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
5. แบบหนังสือค้ำประกัน
6. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e –         bidding)เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา
7. สัญญาซื้อขายแบบสัญญาซื้อขายทั่วไป
8. บทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”
9. บทนิยาม “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”
10. ( สำเนา ) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
12. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
13. แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาซื้อ)(กรณีปกติ)
14. ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding)
15. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle EV)


1.ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle EV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

3.ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle EV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

 

ประกาศกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2.เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

                      แบบฟอร์มใบสมัครกรรมการวิทยาลัย

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล Digital Testing และผู้มีรายชื่อสามารถเข้าทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ สทศ. ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล Digital Testing และผู้มีรายชื่อสามารถเข้าทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ สทศ. ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

เผยแพร่งานวิจัย : นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ : สร้างรูปแบบการบริหารงานครูที่ปรึกษา ภายใต้สภาวะการณ์โรคระบาดโควิด – 19 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

สร้างรูปแบบการบริหารงานครูที่ปรึกษา ภายใต้สภาวะการณ์โรคระบาดโควิด – 19  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่