Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์


ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

กำหนดการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภารกิจด้านการฝึกอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ โดยฝึกอบรมผู้เรียนและประชาชนภายใต้ศูนย์ Excellent Center

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องเชิญเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์)

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจทำธุรกิจ หรือต้องการแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ เข้าร่วม โครงการอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

รหัสห้องเรียนออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 1/2564

 

รหัสห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

📢📢ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน ⚽️⚽️⚽️⚽️ วิชาเอกพลศึกษา /วิทยาศาสตร์การกีฬา /การฝึกและการจัดการกีฬา/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ สุขศึกษา / วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ⚽️⚽️⚽️⚽️

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อ รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ปีการศึกษา 2564


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ปีการศึกษา 2564

📢📢ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน (พลศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูพลศึกษา