Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล Digital Testing และผู้มีรายชื่อสามารถเข้าทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ สทศ. ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล Digital Testing และผู้มีรายชื่อสามารถเข้าทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ สทศ. ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

เผยแพร่งานวิจัย : นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ : สร้างรูปแบบการบริหารงานครูที่ปรึกษา ภายใต้สภาวะการณ์โรคระบาดโควิด – 19 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

สร้างรูปแบบการบริหารงานครูที่ปรึกษา ภายใต้สภาวะการณ์โรคระบาดโควิด – 19  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

 

👍👍ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน