แบบฟอร์มประกอบการยืมเงินเดินทางไปราชการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

1. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
2.1 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.2.ขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อจัดซื้อวัสดุ
2.3.ขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อดำเนินโครงการ
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4. ขออนุมัติใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ
5. สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500
6. บันทึกนำส่งหลักฐานใบสำคัญชดใช้เงินยืม (Autosaved)
7.1ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
7.2ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพิ่มบรรทัดค่าเบี้ยเลี้ยง
8. ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายจริง
9.ใบรับรองการเบิกค่ารถโดยสาร
10.ใบรับรองการเบิกค่าชดเชยค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว

Facebook Comments