楚风、楚韵、楚汉情——我校留学生楚文化深度体验江城行

รูปแบบแห่งดินแดนฉู่ เสียงไพเราะแห่งดินแดนฉู่ รำลึกถึงดินแดนฉู่ บันทึกการเดินทางเรียนรู้วัฒนธรรม

ดินแดนฉู่ของนักศึกษาต่างชาติ

“黄鹤楼上挥挥手,月照琴台大江流……”跟随第七届世界军人运动会主题曲《美丽江城欢迎你》的优美歌词,11月21日,我校国际学院学生楚文化深度体验江城行顺利开展。

“หอนกกระเรียนกา ลงัโบกมือ แสงจันทร์สาดส่องกู่ฉินไถและสายน ้าใหญ่” เนื้อ เพลงท่อนหน่ึงของเพลง “เมืองริมน ้าอันงดงามยินดีต้อนรับเธอ” ซ่ึงเป็นเพลงประกอบ ในงานกีฬาทหารโลกครั้งที่ 7 เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน นกัศึกษาต่างชาติของวิทยาลยัของ เราไดเ้ดินทางมาเรียนรู้วัฒนธรรมดินแดนฉู่อย่างลึกซึ้ง 

此行首站选在驰名中外的天下江山第一楼——黄鹤楼。从建筑历史到文化元素,在国际学院院长刘励的生动讲解中,留学生们齐声跟读“昔人已乘黄鹤去、此地空余黄鹤楼”的千古绝唱,纷纷赞叹于中国楚风建筑亭台楼阁中的红砖绿壁。

การเดินทางครั้งนี้ สถานที่แรกที่เลือกคือ หอนกกระเรียน ในระหว่างการบรรยาย ของคณบดีคณะการศึกษานานาชาติโดยเริ่มจากประวัติการก่อสร้างหอนกกระเรียน จนถึงวฒันธรรม เหล่านกัศึกษาต่างชาติต่างพากนัประสานเสียงอ่านบทกวีโบราณนบัพนั ปี “คนโบราณไดข้ี่นกกระเรียนสีเหลืองบินไปแล้ว ที่นี้จึงเหลอืไวแ้ต่หอนกกระเรียน” และนกัศึกษาต่างชาติพาเดินชมศาลาอิฐสีแดงผนงัเขียวของสถาปัตยกรรมรูปแบบแห่ง ดินแดนฉู่ 

“相传,春秋时期楚国琴师俞伯牙在此鼓琴抒怀,山上的樵夫钟子期能识其音律……”悠扬婉转的古琴声中,国际学院邱瑾老师为留学生们讲述着古琴台上的“知音”故事,师生一同驻足聆听“高山流水”的楚韵世界。

“ตามเรื่องที่เล่าขานกนัมา ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิและใบไมร้ ่วง ณ ดินแดนฉู่ อาจารย์ ยี่ปั๋วยาดีดพิณอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จงจื่อชีคนตดัไม้ไดย้ินเสียงเพลงก็เขา้ใจถงึความหมายของ เพลง….” อาจารย์ชิวจิ่นจากคณะการศึกษานานาชาติกา ลงัเล่าเรื่องราวของกู่ฉินไถเสียง อันไพเราะแห่งดินแดนฉุ่กบัความเป็นมาของคา ว่าเพื่อนรู้ใจ  

参观学习的行程在武汉第七届世界军人运动会主会场前落下帷幕。恰逢中华人民共和国成立70周年,世界各国军人集聚江城、共享友谊、同筑和平。为培养知华、友华、爱华的高铁专业国际人才,国际学院以荆楚文化为依托,江城高光为形象,向世界展示武汉铁院在服务“一带一路”倡议实践征程中的楚汉情怀。

การเดินทางมาเรียนรู้และชมการแข่งขันกีฬาทหารโลก ครั้งที่ 7 ณ นครอู่ฮั่น และใน โอกาสครบรอบการก่อตั้งประเทศจีนครบ 70 ปี เหลา่ทหารจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่าง มารวมตวักนั ณ เมืองริมน ้า ต่างแบ่งปันมิตรภาพ ร่วมสร้างสันติภาพ คณะการศึกษา นานาชาติจึงอาศัยวัฒนธรรมฉู่ ภาพลักษณ์เมืองริมน ้าเป็นไฮไลท์ เพื่อให้นกัศึกษา ต่างชาติสาขารถไฟความเร็วสูงไดเ้ขา้ ใจจีน และแสดงให้โลกเห็นว่าวิทยาลยัเทคนิคทาง รถไฟอู่ฮั่นมีส่วนช่วย “หน่ึงแถบ หน่ึเส้นทาง” กบัความร าลึกถึงดินแดนฉู่ 

CR: https://mp.weixin.qq.com/s/6fpJei_zdB_ucJkMAvtbLQ