ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ระดับชั้น ปวช.๒ (ทุกสาขาวิชา)  วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

#วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
#ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
?ระดับชั้น ปวช.๒ (ทุกสาขาวิชา)
?️วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

?เปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

Facebook Comments