ข้อมูลครุภัณฑ์

 

ครุภัณฑ์การศึกษา   ปีงบประมาณ 2562

ที่

รายการ ขนาด  ลักษณะ ได้มาโดยวิธี จำนวน จำนวนเงิน

1 ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์  พร้อมโมดูล ZigBee แบบเมนบอร์ดผ่านแท็ปเล็ต งบลงทุน 1 ชุด 3,000,000

Download File :  ข้อมูลครุภัณฑ์ 2562
Download File :  ข้อมูลครุภัณฑ์ 2561
Download File : ข้อมูลครุภัณฑ์  2560