ปวส.

ข้อมูลแผนการเรียน

1. เวลาเรียน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดการศึกษาปีละ 2 ภาคเรียน สำหรับปีการศึกษา 2562
กำหนด เปิด – ปิดภาคเรียนดังนี้
ภาคเรียนที่   1  เดือน พฤษภาคม – เดือน ตุลาคม
ภาคเรียนที่   2  เดือน ตุลาคม – เดือน มีนาคม
วิทยาลัยฯได้กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ ไว้ดังนี้
เวลาปฏิบัติราชการปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  08.00 – 16.30 น.
เวลาปฏิบัตินอกเวลาราชการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น.

2. ข้อมูลหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักเรียนที่จบ  ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า

สาขาที่เปิดสอนมีดังนี้

2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมี 4 สาขาวิชา คือ

2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
– สาขางานเทคนิคยานยนต์/ทวิภาคี
– สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/ทวิภาคี
2.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า
– สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า/ทวิภาคี
– สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง/ทวิภาคี
2.1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/ทวิภาคี
2.1.4 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
– สาขางานเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  มี 2 สาขาวิชา คือ

2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
– สาขางานการบัญชี/ทวิภาคี
2.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ทวิภาคี

2.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มี 1 สาขาวิชา คือ

2.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ทวิภาคี

2.4 ประเภทวิชาคหกรรม มี 1 สาขาวิชา คือ

2.4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
– สาขางานอาหารและโภชนาการ/ทวิภาคี

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย)

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น(หลากหลาย) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้
หลากหลายรูปแบบ ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน

Download File : ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 2562
Download File : ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 2561
Download File : ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 2560