...... ข้าราชการ/พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
รูป
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
วุฒิการศึกษา / สาขา
นายอภิชาต เจริญสว่าง

ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การอาชีพบ้านไผ่

น.บ. นิติศาสตร์
ศศ.ม.รัฐศาสตร์
นางสาวศรีบังอร
นรินทรางกูร ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
คศ.บ.อาหารและโภชนาการ
ค.อ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา
นางสาวอมรรัตน์
ไผ่อรุณรัตน์
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
บธ.บ.การบัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

นายนนทพันธ์ พิมพา
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ


รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการนางกรรณิกา ยอดสง่า
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ


รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา


บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายประยูร
ประทุมตรี
ครู คศ.3- หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
- ครู แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์


กศ.บ. ภาษาไทย

นายธรรมปพน
เกษนอก
ครู คศ.2- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ปทส.เทคนิคช่างยนต์
นางฌามาดา
จันดาอาจ
ครู คศ.2
- หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา
นายณรงค์ชัย
โพนงาม

 

ครู คศ.2- หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
- ครู แผนกวิชาเครื่องกล

นางสาวปิยะกัญญา
กองศรี
ครู คศ.1- หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ
- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
- เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
ศ.ม.เศรษฐศาสตรธุรกิจ
นายศุภชัย
แสงบัวท้าว
ครู คศ.1


- หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- หัวหน้างานอาคารสถานที่
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
เชื่อมประกอบ
นายโกศล เลิศล้ำ
ครู คศ.1
- หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 
นายกิตกรณ์ วงชารี
ครู คศ.1
- หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานทะเบียน
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


ว่าที่ร้อยโทณภัทรภัค
มุระดา
ครู คศ.1- หัวหน้างานพัสดุ
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ครู แผนกวิชาเครื่องกลปทส.เทคนิคช่างยนต

นายนิติพงศ์
ไกรยวงศ์
ครู คศ.1
- หัวหน้างานปกครอง
- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ศษ.บ.การสอน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
( ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)
นายชัยรัตน์ อันสนธิ์
ครู คศ.1- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
คอ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม
นางสาวสิรินทร
คุ้มไข่น้ำ

ครู คศ.1- หัวหน้างานการเงิน
- หัวหน้างานบุคลากร
- ครู แผนกวิชาเลขานุการ


บธ.บ.การตลาด
นายพิศิษฐ์ นาละคร
ครูพนักงานราชการ- หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ครู แผนกวิชาเครื่องกลค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นางสุประวีณ์ สุ่ยหล้า

ครูพนักงานราชการ- หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
- หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- ครู แผนกวิชาการบัญชี


 


บธ.บ.การบัญชี

 

นางสาววัชราภรณ์
แน่นอุดร
ครูพนักงานราชการ- หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- ครู แผนกวิชาการบัญชี

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป แขนงการบัญชีนางรัศมี รวีนิภาพงศ์
ครูพนักงานราชการ- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บธ.บ.การจัดการทั่วไป
นายศุภชัย รอยศรี
ครูพนักงานราชการ

- หัวหน้างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวมนัสนันท์
ทรงอาจ
ครูพนักงานราชการ
- หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสุรัตน์ แก้วพล
ครูพนักงานราชการ
- หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
- ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปิยะณัฐ ผิวขม
ครูพนักงานราชการ

- หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
นายธงชัย
บุญยะบุตร
ครูพนักงานราชการ


- หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- ครู แผนกวิชาเครื่องกลปทส.เทคนิคช่างยนต์
นายจักรสินธุ์
ทราศรี
ครูพนักงานราชการ
- หัวหน้างานอาคารสถานที่
- เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
เชื่อมประกอบ
นางสาวอาภาพร
เจริญสว่างครูพนักงานราชการ


- หัวหน้างานบัญชี
- เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ครู แผนกวิชาการบัญชีบธ.บ.การบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
113  หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท.์ 0-4327-2129 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
E-mail :bpic113@yahoo.co.th Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th