...... ข้าราชการ/พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
รูป
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
วุฒิการศึกษา / สาขา
ว่าที่ร้อยตรี จรรยา
พาบุ

ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การอาชีพบ้านไผ่

นางสาวศรีบังอร
นรินทรางกูร ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
คศ.บ.อาหารและโภชนาการ
ค.อ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา
นางสาวอมรรัตน์
ไผ่อรุณรัตน์
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
บธ.บ.การบัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

นายนนทพันธ์ พิมพา
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ


รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการนายชูศักดิ์ เปาอินทร์
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ


รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา


นายประยูร
ประทุมตรี
ครู คศ.3- หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
- ครู แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์


กศ.บ. ภาษาไทย

นายธรรมปพน
เกษนอก
ครู คศ.2- หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ปทส.เทคนิคช่างยนต์
นางฌามาดา
จันดาอาจ
ครู คศ.2
- หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา
นายณรงค์ชัย
โพนงาม

 

ครู คศ.2- หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
- เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
- ครู แผนกวิชาเครื่องกล

นางสาวปิยะกัญญา
กองศรี
ครู คศ.1- หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ
- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
- เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน


ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
ศ.ม.เศรษฐศาสตรธุรกิจ
นายศุภชัย
แสงบัวท้าว
ครู คศ.1


- หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- หัวหน้างานอาคารสถานที่
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
เชื่อมประกอบ
นายโกศล เลิศล้ำ
ครู คศ.1


- หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 
นายกิตกรณ์ วงชารี
ครู คศ.1
- หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานทะเบียน
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


ว่าที่ร้อยโทณภัทรภัค
มุระดา
ครู คศ.1- หัวหน้างานพัสดุ
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ครู แผนกวิชาเครื่องกลปทส.เทคนิคช่างยนต

นายชัยรัตน์ อันสนธิ์
ครู คศ.1- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
คอ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม
นางสาวสิรินทร
คุ้มไข่น้ำ

ครู คศ.1- หัวหน้างานการเงิน
- หัวหน้างานบุคลากร
- ครู แผนกวิชาเลขานุการ


บธ.บ.การตลาด
นายพิศิษฐ์ นาละคร
ครูพนักงานราชการ- หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ครู แผนกวิชาเครื่องกลค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

นางสุประวีณ์ สุ่ยหล้า

ครูพนักงานราชการ- หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
- หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- ครู แผนกวิชาการบัญชี


 


บธ.บ.การบัญชี

 

นางสาววัชราภรณ์
แน่นอุดร
ครูพนักงานราชการ- หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- ครู แผนกวิชาการบัญชี

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป แขนงการบัญชีนายศุภชัย รอยศรี
ครูพนักงานราชการ

- หัวหน้างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวมนัสนันท์
ทรงอาจ
ครูพนักงานราชการ
- หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสุรัตน์ แก้วพล
ครูพนักงานราชการ
- หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
- ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปิยะณัฐ ผิวขม
ครูพนักงานราชการ

- หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
นายธงชัย
บุญยะบุตร
ครูพนักงานราชการ
- หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- ครู แผนกวิชาเครื่องกลปทส.เทคนิคช่างยนต์
นายจักรสินธุ์
ทราศรี
ครูพนักงานราชการ
- หัวหน้างานอาคารสถานที่
- เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
เชื่อมประกอบ
นางสาวอาภาพร
เจริญสว่างครูพนักงานราชการ


- หัวหน้างานบัญชี
- เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ครู แผนกวิชาการบัญชีบธ.บ.การบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
113  หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท.์ 0-4327-2129 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
E-mail :bpic113@yahoo.co.th Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th