ปวช.

ข้อมูลแผนการเรียน

1. เวลาเรียน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดการศึกษาปีละ 2 ภาคเรียน สำหรับปีการศึกษา 2562
กำหนด เปิด – ปิดภาคเรียนดังนี้
ภาคเรียนที่   1  เดือน พฤษภาคม – เดือน ตุลาคม
ภาคเรียนที่   2  เดือน ตุลาคม – เดือน มีนาคม
วิทยาลัยฯได้กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ ไว้ดังนี้
เวลาปฏิบัติราชการปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  08.00 – 16.30 น.
เวลาปฏิบัตินอกเวลาราชการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น.

2. ข้อมูลหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

สาขาที่เปิดสอนมีดังนี้

1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมี 4 สาขาวิชา คือ

1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
– สาขางานยานยนต์
1.1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง
1.1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.1.4 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
– สาขางานช่างกลโรงงาน

1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 2 สาขาวิชา คือ

1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
– สาขางานการบัญชี
1.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย)

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น(หลากหลาย) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้
หลากหลายรูปแบบ ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน

Download File : ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 2562
Download File : ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 2561
Download File : ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 2560