ข้อมูลนักเรียน

ระดับ ปวช.

ชาย 363 คน

หญิง 216 คน

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ปวช.1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ชาย 147 หญิง 87
รวม 234

ช่างยนต์

17%

จักรยานยนต์

11%

ช่างกลโรงงาน

16%

ช่างไฟฟ้า

15%

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

6%

การบัญชี

16%

คอมพิวเตอร์

19%
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ปวช.2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
ชาย 109 หญิง 59
รวม 168

ช่างยนต์

19%

จักรยานยนต์

9%

ช่างกลโรงงาน

17%

ช่างไฟฟ้า

10%

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

8%

การบัญชี

13%

คอมพิวเตอร์

24%
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ปวช.3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
ชาย 97 หญิง 55
รวม 152

ช่างยนต์

18%

จักรยานยนต์

6%

ช่างกลโรงงาน

20%

ช่างไฟฟ้า

10%

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

12%

การบัญชี

16%

คอมพิวเตอร์

18%
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ระดับ ปวส.

ชาย 142 คน

หญิง 163 คน

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ปวส.1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1
ชาย 72 หญิง 67
รวม 139

เทคนิคยานยนต์

19%

เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุง

7%

เทคนิคการผลิต

16%

ไฟฟ้ากำลัง

12%

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

5%

การบัญชี

18%

คอมพิวเตอร์

9%

อาหาร

12%

IT

19%
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ปวส.2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2
ชาย 66 หญิง 69
รวม 135

เทคนิคยานยนต์

15%

ขนส่งทางราง

1%

ไฟฟ้ากำลัง

7%

ไฟฟ้าทางราง

1%

เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุง

7%

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

10%

การบัญชี

24%

การบัญชีสหกรณ์ยูเนี่ยน

12%

คอมพิวเตอร์

12%

อาหาร

1%

IT

10%
________________________________________________________________________________________________________________________________________