เพลงมาร์ชวิทยาลัย

เพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

(คำร้อง – ทำนอง ชาญชัย คำสีแก้ว)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จุดประกายสร้างสรรค์การศึกษา
มุมานะสร้างอาชีพเพียรวิชา หลายสาขาเปิดกว้างเพื่อชุมชน
สร้างสัมพันธ์ลือลั่นเราตระหนัก สิ่งประจักษ์คือมั่นคุณธรรม
หมั่นศึกษาพากเพียรเป็นประจำ ร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคม
วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ก้าวเดินสู่สังคมดั่งใจมั่น
มาตรฐานครูเต็มจรรยาบรรณ เน้นส าคัญนักศึกษาเป็นคนดี
ร่มราชพฤกษ์กึกก้องแดนดิน ยังไม่สิ้นถิ่นนี้ปัญญาไทย
สีเหลืองเลื่องชื่อจงภูมิใจ หนองน้ำ ใสคือถิ่นของเรา
วิทยาลัย…….การอาชีพ…….บ้านไผ่…1…2

รางวัลชมเชย : ทีม กาลครั้งหนึ่ง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่