หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1) สาขาวิชาช่างยนต์
2) สาขาวิชาจักรยานยนต์
3) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
6) สาขาวิชาการบัญชี
7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
3) สาขาวิชาไฟฟ้า
4) สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
5) สาขาวิชาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
6) สาขาวิชาการบัญชี
7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
9) สาขาวิชาการโรงแรม
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ที่วิทยาลัยฯได้เปิดทำการสอนตาม
ที่ผู้เรียนชุมชนและสังคมต้องการ

ระบบทวิภาคี
– ระบบทวิศึกษา