ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 

–  โครงการอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

– โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

แผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2565
– แผนธุรกิจใหม่
1. BPIC CAFE 
2. น้ำสกัดจากผลไม้
3. computer fresh
– แผนธุรกิจต่อเนื่อง
1. คลินิกคาแคร์
2. IT SEVIST
3. CNC NAME PLATE

ตัวอย่างนักศึกษาที่จบแล้วมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

บารมีมือถือ
P&P มาร์ท