วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้วยระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ

พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

  1. จัดการศึกษาและพัฒนาฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยกระดับกำลังคนสู่สากล
  2. เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือ จัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
  3. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 4. บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   สู่ชุมชน