วัตถุประสงค์วิทยาลัย

วัตถุประสงค์วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่     

1.เพื่อให้ผู้เรียน มีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ รู้จริง ทำได้
2.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
3.เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข