ปรัชญาวิทยาลัย

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

สร้างสัมพันธ์            มั่นคุณธรรม
หมั่นศึกษา              เพื่อพัฒนาสังคม