วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 #รอบโควตา

📢วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 #รอบโควตา
ระดับชั้น ม.3 >>>เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.
ระดับชั้น ม.6/ ปวช. >>>เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
#ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อ (หลักสูตร 3 ปี )
👩‍🎓สาขางานยานยนต์
👩‍🎓สาขางานจักรยานยนต์
👩‍🎓สาขางานไฟฟ้ากำลัง
👩‍🎓สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
👩‍🎓สาขางานเครื่องมือกล
👩‍🎓สาขางานการบัญชี
👩‍🎓 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
⭕ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) เข้าศึกษาต่อ
😊 หลักสูตร 2 ปี {เรียน 1 ปี ฝึกอาชีพ(ฝึกงาน 1 ปี) }
😊 ในระหว่างฝึกอาชีพมีรายได้
👩‍🎓สาขางานเทคนิคยานยนต์
👩‍🎓สาขางานเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
👩‍🎓สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
👩‍🎓สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
👩‍🎓สาขางานไฟฟ้ากำลัง
👩‍🎓สาขางานเครื่องมือกล
👩‍🎓สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
👩‍🎓สาขางานการบัญชี
👩‍🎓สาขางานธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์)
👩‍🎓สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
👩‍🎓สาขางานอาหารและโภชนาการ
📜เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 :
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ และใบประวัตินักเรียน นักศึกษา
2. สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษาและผู้ปกครอง ปวส. อย่างละ 1 ฉบับ , ปวช.อย่างละ 2 แผ่น (เอกสารเรียนฟรี 15ปี1ชุด)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักศึกษาและผู้ปกครอง ปวส. อย่างละ 1 ฉบับ , ปวช.อย่างละ 2 แผ่น (เอกสารเรียนฟรี 15 ปี1ชุด)
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 แผ่น
5. หลักฐานการศึกษา ใบรับรองการศึกษา 5 ภาคเรียน (ม.3,ม.6 หรือ ปวช.3) จำนวน 2 แผ่น
– ในกรณีที่ไม่ส่งหลักฐานใบ ปพ.1 (5 ภาคเรียน) วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโควตา
– สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.3 ให้แนบใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *