จุดเน้น / จุดเด่น

จุดเน้นวิทยาลัย

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

จุดเด่นวิทยาลัย

ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และจิตอาสา