งานอาคารสถานที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
2.รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
3. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่อง4.ของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ
5.เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6.รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย