งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์สาเหตุ และให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
2.รวมวางแผนเพื่อการพัฒนาในส่วนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุนโยบายและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
3.จัดตั้งระบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.รับผิดชอบในการดูแลควบคุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษางานการประเมินคุณภาพการศึกษา
5.รับผิดชอบในการประสานงาน ระหว่างฝ่ายประกันคุณภาพกับฝ่าย / แผนก /งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภายนอก หรือจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา( ส ม ศ. )