คำสั่งไปราชการ ปี 2562 และ คำสั่งกิจกรรมต่างๆ ปี 2562

คำสั่งไปราชการ ปี 2562

001-2562 อ.สุริยัน
002-2562 ผอ. รองฯ โกศล นายภราดร
004-2562 รองฯ อพีระศิษฐ์
005-2562 อ.พิศิษฐ์
014-2562 อ.กิติภรณ์,น.ส นงลักษณ์
016-2562 นายภราดร
019-2562 อ.ชูชาติ อ.กิติภรณ์ อ.ธงชัย (แข่งขันทักษะวิชาการ ม.ราชมงคลขอนแก่น)
021-2562 อ.ณรงค์ชัย พานร.นศ.สอบทุนโตโยต้า
025-2562 ผอ.
026-2562 ผอ.
029-2562 อ.วรรณภา อบรมอังกฤษ ลพบุรี
030-2562 รองฯ ศุภลักษณ์
031-2562 อ.อาภาพร
032-2562 อ.พรพรรณ นายภราดร
033-2562 อ.ณรงค์ชัย
037-2562 อ.วัชรินทร์ อ.เกียรติภูมิ
039-2562 ผอ.รองฯ โกศล นายภราดร
041-2562 อ.พิศิษฐ์ อ.สุพิกา อ.ธวัชชัย (ลูกเสือค่ายวชิราวุธ)
043-2562 ผอ.
044-2562 อ.จักรสินธุ์
051-2562 รองฯ โกศล 052-2562 ผอ. ประชุมองค์การระดับชาติพร้อมคณะ
053-2562 อ.วัชรินทร์ ประชุมองค๋การฯระดับชาติ
054-2562 ผอ. อ.ธรรมปพน 058-2562 อ.เกียรติภูมิ
059-2562 อ.ทิวาคำสั่งจ้าง
065-2562 อ.ธงชัย
066-2562 Miss Zhoutong นายณรงศักดิ์
076-2562 อ.สุพิกา อ.รัชฎาภร อ.ธวิช
077-2562 ผอ.รองฯ โกศล อ.ณัฐพล อ.พรพรรณ
080-2562 ผอ. รองฯ โกศล อ.ธงชัย
080-2562 ผอ.รองโกศล นายณรงศักดิ์
081-2562 อ.ชูชาติ อ.กิติภรณ์ อ.สพัชญ์สนันท์ อ.ภควดี
086-2562 อ.ธวัชชัย อ.กิติภรณ์ อ.สพัชญ์สันท์ อ.ภควดี
089-2562 อ.ชัยรัตน์ อ.สุริยัน นายณรงศักดิ์
090-2562 นายภราดร
095-2562 อ.วัชราภรณ์ อ.อาภาพร อ.วุฒิมาศ
099-2562 อ.ณภัทรภัค นายทัพพสาร
100-2562 อ.รัฐพงศ์ อ.วาสนา
101-2562 อ.วรรณภา อ.ปิยธิดา รองฯโกศล
104-2562 อ.ธรรมปพน อ.อาภาพร อ.ณรงศักดิ์
106-2562 อ.กฤษณะ อ.กิติภรณ์
107-2562 ผอ. นายณรงศักดิ์
112-2562 อ.พิศิษฐ์ อ.เกียรติภูมิ (นักศึกษา)
120-2562 อ.อพีระศิษฐ์ อ.กิติภรณ์ (อุปสมบท)

คำสั่งกิจกรรมต่างๆ ปี 2562

003-2562 ประเมินลูกเสือ
006-2562 คำสั่ง V-NET
007-2562 คำสั่งแต่งตั้งคัดแยกขยะมูลฝอย
11-2562 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนร.นศ ก่อนออกฝึกงาน
022-2562 คำสั่งภาคี 4 ฝ่าย 023-2562 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.
024-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนการเรียน
027-2562 คำสั่งคณะกรรมการตรวจรับคุรุภัณฑ์เครื่องกลึง
035-2562 คำสั่งแต่งตั่้งครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านพัก
038-2562 ประชุม อ.กรอ.อศ. 1-2562 042-2562 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายไทย-จีน
049-2562 คำสั้งครูเวรกลางวัน เเดือนกุมภาพันธ์ 2562
050-2562 คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
057-2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมระยะสั้น
059-2562 อ.ทิวาคำสั่งจ้าง 060-2562 คำสั่งจ้าง อ.วิลาสืินี
075-2562 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
082-2562 คำสั่งจ้างนายธนพร
783-2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ใช้ระบบ KTB
787-2561 รับมอบตัวนร.นศ. โควตา

Facebook Comments