ครูสุรัตน์ แก้วพล

 

          สื่อการสอน

วิชา โปรแกรมมัลติมีเดีย                                                รหัสชั้นเรียน     spwpfx2

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ                 รหัสชั้นเรียน     ays37df

วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น                                          รหัสชั้นเรียน     ffog7zs