ครูฌามาดา จันดาอาจ

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย รหัสวิชา 3204-2104

หน่วยการสอน

แผนบทเรียน

ใบเนื้อหา

ใบงาน

ใบงาน2

ใบลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ใบสั่งงาน

สื่อโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

รายงานการสร้างและใช้เอกสารประกอบการสอน