Fix it center Thailand 4.0 องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง (บ้านสว่าง)

#ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
#องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
#บ้านสว่าง
18 มีนาคม 2561 (ครั้งที่2) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดย ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ดำเนินการออกบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 3 ภาระกิจ
1.(Repair) บริการซ่อม เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน 
2.(Buil) บริการสร้าง การสร้างอาชีพใหม่ และอบรมต่อยอดตามความต้องการของชุมชน
3.(Top up)อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ 1) อบต.บ้านลาน 2) อบต.ภูเหล็ก 3) อบต.หินตั้ง ระหว่างวันที่ 17-18, 24-25,31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561

Facebook Comments